Valstybin? mokes?i? inspekcija prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos informuoja, kad 2013 m. sausio 1 d. ?sigaliojusiame naujos redakcijos em?s mokes?io ?statyme (in., 1992, Nr. 21-612; 2011, Nr.163-7743) nustatyta, kad em?s sklypo mokestin? vert? yra em?s sklypo vidutin? rinkos vert?. Miko em? n?ra laikoma em?s mokes?io objektu, tod?l vidutin? rinkos vert? (t. y. mokestin? em?s vert?) skai?iuojama em?s sklypui be miko em?s vert?s. em?s sklyp? vidutin?s rinkos vert?s, naudojamos mokestin?ms em?s vert?ms apskai?iuoti, patvirtintos Nacionalin?s em?s tarnybos prie em?s ?kio ministerijos direktoriaus 2012-12-21 ?sakymu Nr. 1P-(1.3.)-522 D?l masinio em?s vertinimo dokument? tvirtinimo (in., 2012, Nr. 152-7812).

Masinis em?s vertinimas em?s mokestin?ms vert?ms apskai?iuoti tur?t? b?ti atliekamas ne re?iau kaip kas 5 metai. Vadinasi, nustatytos em?s vidutin?s rinkos vert?s, apskai?iuojant em?s mokest?, galios 5 metus (20132017 metais).

Nuo 2013-01-01 galiojan?ios em?s vidutin?s rinkos vert?s (mokestin?s em?s vert?s) yra skelbiamos Valstyb?s ?mon?s Registr? centro (toliau Registr? centras) svetain?jehttp://www.registrucentras.lt/ntr/ir Region? geoinformacin?s aplinkos paslaugos em?lapyjewww.regia.lt.i? mokestin? vert? (pagal kuri? nuo 2013 m. bus skai?iuojamas em?s mokestis) mokes?io mok?tojai gali suinoti Registr? centro svetain?jehttp://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jspsuved? em?s sklypo unikal? numer?.

Atkreipiame d?mes?, kad mokes?io mok?toj? skundai d?l nustatytos em?s vidutin?s rinkos vert?s (t. y. d?l em?s sklypo kadastro duomen?, turin?i? ?takos vidutinei rinkos vertei) Registr? centrui pateikiami 1 kart? nuo j? nustatymo pradios. 2013 met? mokestiniu laikotarpiu skundai Registr? centrui gali b?ti pateikiamiper 6 m?nesius nuo io mokestinio laikotarpio pradios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01. Kit? kart? (po penkeri? met?), atlikus nauj? masin? em?s vertinim? em?s mokestin?ms vert?ms apskai?iuoti, skundai d?l vidutin?s rinkos vert?s, 1 kart? nuo mokestin?s vert?s nustatymo datos, gal?s b?ti teikiami Registr? centrui per 3 m?nesius nuo io mokestinio laikotarpio pradios.

Mokes?io mok?toj? praymai em?s mokestine verte laikyti em?s vert?, nustatyt? atlikus individual? vertinim?,2013 met? mokestiniu laikotarpiuRegistr? centrui gali b?ti teikiamiper 6 m?nesius nuo io mokestinio laikotarpio pradios, t. y. nuo 2013-01-01 iki 2013-07-01.V?lesniais mokestiniais laikotarpiaistokie mokes?i? mok?toj? praymai gal?s b?ti teikiami kiekvienais metaisper 3 m?nesius nuomokestinio laikotarpio pradios.

Pasikeitus em?s sklypo kadastro duomenims, turintiems ?takos vidutinei rinkos vertei, em?s sklypo vidutin? rinkos vert? perskai?iuojama nuo kito mokestinio laikotarpio, einan?io po mokestinio laikotarpio, kuriuo Nekilnojamojo turto kadastre buvo ?registruoti atitinkami em?s sklypo kadastro duomen? pasikeitimai.

Nuo 2013 met? em?s mokes?io tarifus tvirtina kiekviena savivaldyb? individualiai.2013 m.savivaldybi? taryb? patvirtintus em?smokes?io tarifus galimasuinoti Valstybin?s mokes?i? inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos svetain?jewww.nauja.vmi.lt