Rezidavimo vietos patvirtinimas nuolatiniam Lietuvos gyventojui reikalingas tuo atveju, kai jis gauna pajam? i usienio valstyb?s, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo ivengimo sutart?, ir nori, kad toje usienio valstyb?je jo gautoms pajamoms b?t? pritaikytos dvigubo apmokestinimo ivengimo sutartyje nustatytos mokes?io lengvatos.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo rezidavimo viet? tvirtina Lietuvos Respublikos mokes?i? administratorius, dokumente nurodydamas, kad asmuo atitinkamu laikotarpiu buvo arba yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir atitinkamos usienio valstyb?s dvigubo apmokestinimo ivengimo sutart?.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas mokestiniu laikotarpiu yra laikomas Lietuvos rezidentu, jeigu tuo laikotarpiu jis tenkina Lietuvos Respublikos gyventoj? pajam? mokes?io ?statymo (in., 2002, Nr. 73- 3085) 4 straipsnyje nuolatiniam Lietuvos gyventojui apibr?ti nustatytus kriterijus.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaunantis pajam? usienio valstyb?je, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo ivengimo sutart?, ir nor?damas, kad usienio valstyb?je jo gautoms pajamoms b?t? pritaikytos sutartyje nustatytos mokes?i? lengvatos, Lietuvos Respublikos mokes?i? administratoriui pateikia tos usienio valstyb?s mokes?i? administratoriaus parengt? form?, kuri (arba tik jos dalis) yra skirta gyventojo rezidavimo statuso patvirtinimui, Lietuvos Respublikos mokes?i? administratorius i? form? arba jos dal? privalo upildyti ir patvirtinti.

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas nepateikia usienio mokes?i? administratoriaus parengtos formos ir prao patvirtinti jo rezidavimo viet?, Lietuvos Respublikos mokes?i? administratorius privalo upildyti ir iduoti Lietuvos rezidento rezidavimo viet? patvirtinan?i? paym? FR0254 (DAS-4) form? (i forma ir jos pildymo bei idavimo taisykl?s patvirtintos Valstybin?s mokes?i? inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finans? ministerijos virininko 2001 m. birelio 27 d. ?sakymu Nr. 159; in., 2001, Nr. 56-2014).