Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2016 m. liepos 1 d. minimalią mėnesio algą (MMA) padidinti 30 Eur – iki 380 Eur.

“Patvirtinti minimalųjį valandinį atlygį – 2.32 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 380 eurus.

Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.”

Nutarimą galima rasti čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161652&p_tr2=2