Vyriausyb? pri?m? sprendim? nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali? m?nesio alg? (MMA) padidinti 30 Eur iki 380 Eur.

“Patvirtinti minimal?j? valandin? atlyg? 2.32 euro ir minimali?j? m?nesin? alg? 380eurus.

is nutarimas ?sigalioja 2016 m. liepos 1 dien?.”

Nutarim? galima rasti ?ia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1161652&p_tr2=2