PASLAUGOS

Buhalterijos tvarkymas on-line

Remdamiesi sukaupta profesine patirtimi tvarkome apskait? pagal konkre?ius kiekvieno kliento poreikius. Apskaitome sandorius, sudarome m?nesinius balansus ir pelno (nuostolio) ataskaitas, ?vairias statistines ir kitas ataskaitas. Savo paslaugoms atlikti naudojame HansaWorld program?.
Naudojanti ia paslauga, prie buhalterin?s apskaitos programos klientui suteikiama prieiga per internet? i bet kurios vietos (on-line). Klientas gauna pa?i? naujausi? aktuali?, objektyvi? ir palyginam? informacij?, apib?dinan?i? bendrov?s veikl?.

Vyr. buhalterio paslauga

Suteikiame vyr. buhalterio paslaug? arba tvarkome buhalterij? nuo pradin?s informacijos apdorojimo iki
balans? sudarymo, formuojame apskaitos politik?, atsakome ? ikilusius klausimus, patariame.

?moni? steigimas

Atstovavimas kontrol?s institucijoms.Taupydami J?s? laik? sudarome ir pateikiame deklaracijas bei atstovaujame ?mon? VMI, SODRAI, V? Registr? centrui, Muitin?s bei Statistikos departamentams.

Kokyb? ir atsakomyb?. M?s? buhalterin?s apskaitos specialistai dirba komandoje dalijasi patirtimi ir gali grei?iau bei patikimiau ispr?sti ikilusias problemas.

Duomenys laikomi profesionaliai parengtuose, saugomuose serveriuose, kasdien daromos duomen? kopijos.
?sipareigojame tiksliai ir laiku tvarkyti buhalterin? ?moni? apskait? bei atsakome u galimus netikslumus.