Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB “NEPRIKLAUSOMO AUDITO APSKAITA” (toliau Duomen? valdytojas) ia privatumo politika (toliau Privatumo politika) nustato asmens duomen? tvarkymo s?lygas naudojantis Duomen? valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos s?lygos taikomos kiekvien? kart? jums norint pasiekti m?s? teikiam? turin? ir /ar paslaug?, nepaisant to, kok? ?rengin? (kompiuter?, mobil?j? telefon?, planet?, televizori? ar kt.) naudojate.

Duomen? valdytojo rekvizitai:

UAB “NEPRIKLAUSOMO AUDITO APSKAITA”

?mon?s kodas: 301531875

Buvein?s adresas: Suba?iaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Tel. 852788271

El. patas: info@nepriklausomaapskaita.lt

Labai svarbu, kad atidiai perskaitytum?te Privatumo politik?, nes, kiekvien? kart? lankydami Duomen? valdytojui priklausan?i? interneto svetain? sutinkate su s?lygomis, apraytomis ioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su iomis s?lygomis, praome nesilankyti m?s? svetain?je, nesinaudoti m?s? turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomen? valdytojo svetain?s lankytoj? duomenys bus renkami laikantis galiojan?i? Europos S?jungos bei Lietuvos Respublikos teis?s akt? reikalavim? bei kontroliuojan?i? institucij? nurodym?. Taikomos visos protingos technin?s ir administracin?s priemon?s tam, kad m?s? surinkti duomenys apie svetain?s lankytojus b?t? apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitim?. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 met?, negali teikti joki? asmens duomen? per m?s? svetain?. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 met?, prie pateikdami asmenin? informacij?, turite gauti savo t?v? arba kit? teis?t? glob?j? sutikim?. Taisykl?se vartojamos s?vokos suprantamos taip, kaip jos yra apibr?tos Bendrajame duomen? apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKI? INFORMACIJ? APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai j?s? pateikiama informacija

 • gimimo data,
 • gyvenamoji vieta (adresas),
 • lytis,
 • vardas,
 • pavard?,
 • telefono numeris,
 • elektroninio pato adresas

Informacija, kaip naudojate m?s? svetaines.

Jeigu j?s lankot?s m?s? interneto svetain?je, mes taip pat renkame informacij?, kuri atskleidia m?s? teikiam? paslaug? naudojimo ypatumus arba automatikai generuojama vizit? statistika. Daugiau apie tai skaitykite Slapukai.

Informacija i tre?i?j? ali? altini?

Mes galime gauti informacijos apie jus i vie?j? ir komercini? altini? (kiek tai leidia galiojantys teis?s aktai) ir susieti j? su kita informacija, kuri? gauname i j?s? arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir i tre?i?j? ali? socialini? tinkl? paslaug?, kai prie j? prisijungiate, pavyzdiui, per paskyras Facebook tinkle.

Kita m?s? renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kit? informacij? apie jus, j?s? ?rengin? ar j?s? naudojim?si m?s? svetain?s turiniu su j?s? sutikimu. J?s galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, praomos pateikti registruojantis m?s? internetin?je parduotuv?je), ta?iau tokiu atveju gali b?ti neleidiama naudotis m?s? si?loma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME J?S? INFORMACIJ??

Galime naudoti surinkt? informacij? toliau nurodytais tikslais:

 • Uregistruoti jus tam, kad gal?tum?te naudotis m?s? teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Pirkimo krepelio apmok?jimui per pasirinkt? iorin? bankini? paslaug? teik?j?.
 • Tiesiogin?s rinkodaros tikslu?, pvz., si?sti naujienlaikius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir si?sti praneimus apie akcijas, ?vertinti ir analizuoti savo rink?, klientus, produktus ir paslaugas (?skaitant ir j?s? nuomon?s apie produktus ir paslaugas rinkim? bei klient? apklaus? organizavim?).
 • Suinoti, kaip mon?s naudoja m?s? teikiamas internetines paslaugas, kad gal?tume jas pagerinti ir kurti nauj? turin?, produktus bei paslaugas.
 • Kitais b?dais su j?s? sutikimu.?

*Informuojame, kad j?s turite teis? nesutikti ar bet kuriuo metu ataukti savo sutikim? tvarkyti j?s? duomenis auk?iau nurodytais, vaigdute paym?tais, tikslais.

KAM ATSKLEIDIAME J?S? INFORMACIJ??

?sipareigojame neperduoti j?s? asmenini? duomen? jokioms nesusijusioms tre?iosioms alims, iskyrus iuos atvejus:

 • jei yra j?s? sutikimas asmens duomen? atskleidimui.
 • teikiant paslaugas m?s? partneriams, teikiantiems preki? pristatymo ar kitas j?s? usisakytas paslaugas. iems paslaug? tiek?jams mes suteiksime tik tiek j?s? asmenin?s informacijos, kiek bus b?tina konkre?iai paslaugai atlikti.
 • teis?saugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teis?s akt? numatyt? tvark?.

K? DAROME, KAD APSAUGOTUME J?S? INFORMACIJ??

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitim?. ?dieg?me fizines ir technines priemones, kad apsaugotume vis? informacij?, kuri? renkame m?s? paslaug? teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imam?s tinkam? veiksm? j?s? informacijai apsaugoti, n? viena svetain?, internetu atliekama operacija, kompiuteri? sistema ar belaidis ryys n?ra visikai saug?s. J?s? duomenis saugosime 3 metus po paskutinio j?s? naudojimosi m?s? paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus iam terminui, duomenys bus itrinami taip, kad j? negalima b?t? atgaminti.

J?S? TEIS?S

Duomen? subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomen? valdytojo veikloje, turi ias teises:

 • inoti (b?ti informuotas) apie savo duomen? tvarkym? (teis? inoti);
 • Susipainti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teis? susipainti);
 • Reikalauti itaisyti arba, atsivelgiant ? asmens duomen? tvarkymo tikslus, papildyti asmens neisamius asmens duomenis (teis? itaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomen? tvarkymo veiksmus (iskyrus saugojim?) (teis? sunaikinti ir teis? b?ti pamirtam);
 • Turi teis? reikalauti, kad asmens Duomen? valdytojas apribot? asmens duomen? tvarkym? esant vienai i teis?t? prieas?i? (teis? apriboti);
 • Turi teis? ? duomen? perk?lim? (teis? perkelti);
 • Nesutikti, kad b?t? tvarkomi asmens duomenys, kai ie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesiogin?s rinkodaros tikslais, ?skaitant profiliavim?, kiek jis susij?s su tokia tiesiogine rinkodara. Jei nebenorite, kad j?s? asmens duomenys b?t? tvarkomi tiesiogin?s rinkodaros tikslu, ?skaitant profiliavim?, galite rayti elektronin? laik? adresu, nurodytu io teksto apa?ioje, arba skambinti telefonu irnesutikti, kad j?s? asmens duomenys b?t? tvarkomi tiesiogin?s rinkodaros tikslu ir/arba kad neb?t? taikomas tik automatizuotas, ?skaitant profiliavim?**, j?s? asmens duomen? tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyv?.

**Pagal j?s? pateiktus asmens duomenis, tiesiogin?s rinkodaros tikslu, gali b?ti vykdomas j?s? asmens duomen? profiliavimas,siekiant pasi?lyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasi?lymus. J?s bet kada galite ataukti savo sutikim? tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, ?skaitant profiliavim?, tvarkymob?duarba tam prietarauti. Bet kok? praym? ar nurodym?, susijus? su asmens duomen? tvarkymu, Duomen? subjektas turi teis? pateikti Duomen? valdytojui ratu vienu i i? b?d?: ?teikiant tiesiogiai adresu; patu; el. patu, nurodytu io teksto apa?ioje. Duomen? valdytojas gav?s tok? praym? ar nurodym?, ne v?liau kaip per vien? m?nes? nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakym? bei atlieka prayme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali b?ti prat?stas dar dviem m?nesiams, atsivelgiant ? praym? sud?tingum? ir skai?i?. Tokiu atveju, per vien? m?nes? nuo praymo gavimo dienos Duomen? valdytojas informuoja Duomen? subjekt? apie tok? prat?sim?, kartu pateikdamas v?lavimo prieastis. Duomen? valdytojas gali nesudaryti duomen? subjektams s?lyg? ?gyvendinti auk?iau ivardint? teisi?, iskyrus nesutikim? tvarkyti asmens duomenis tiesiogin?s rinkodaros b?du, kai ?statym? numatytais atvejais, reikia utikrinti nusikaltim?, tarnybin?s ar profesin?s etikos paeidim? prevencij?, tyrim? ir nustatym?, taip pat duomen? subjekto ar kit? asmen? teisi? ir laisvi? apsaug?.

TRE?I?J? ALI? SVETAIN?S, PASLAUGOS IR PRODUKTAI M?S? SVETAIN?SE

Duomen? valdytojo interneto svetain?jegali b?ti tre?i?j? ali? reklamini? skydeli?, nuorod? ? j? svetaines ir paslaugas, kuri? Duomen? valdytojas nekontroliuoja. Duomen? valdytojas neatsako u informacijos, kuri? surinko tre?iosios alys, saug? ir privatum?. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas tre?i?j? ali? svetain?ms ir paslaugoms, kuriomis naudojat?s.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomen? valdytojo interneto svetain?je, norime pateikti tok? turin? ir funkcijas, kurios b?t? pritaikytos b?tent j?s? poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatikai sukuriami narant svetain?je ir yra isaugomi j?s? kompiuteryje ar kitame galiniame ?renginyje. Jie padeda Duomen? valdytojui atpainti jus kaip ankstesn? tam tikros interneto svetain?s lankytoj?, isaugoti j?s? lankymosi svetain?je istorij? ir pagal tai pritaikyti turin?. Taip pat slapukai padeda utikrinti skland? svetaini? veikim?, leidia steb?ti lankymosi interneto svetain?se trukm?, danum? bei rinkti statistin? informacij? apie svetaini? lankytoj? skai?i?. M?s? svetain?je naudojam? slapuk? apraymai

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
show_cookie_message 1 m. Saugo lankytoj? slapuk? praneimo inut?s rodymo pasirikim?
qtrans_cookie_test 1 m. Saugo j?s? kalbos pasirinkim?

Kaip valdyti ir itrinti slapukus

Kai naudojate narykl? m?s? teikiamam turiniui pasiekti, galite konfig?ruoti savo narykl? taip, kad b?t? priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba b?t? praneama, kai slapukas atsiun?iamas. Kiekviena narykl? skirtinga, tod?l, jei neinote, kaip pakeisti slapuk? nuostatas, pasii?r?kite jos inyno meniu. J?s? ?renginio operacin?je sistemoje gali b?ti papildom? slapuk? valdikli?. Jei nenorite, kad informacija b?t? renkama slapuk? pagalba, pasinaudokite daugelyje narykli? esama paprasta proced?ra, kuri leidia jums atsisakyti slapuk? naudojimosi. Nor?dami daugiau suinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Ta?iau atkreipiame d?mes?, kad kai kuriais atvejais slapuk? itrynimas gali sul?tinti narymo internete spart?, apriboti tam tikr? interneto svetain?s funkcij? veikim? arba blokuoti prieig? prie svetain?s. M?s? svetain?je gali b?ti nuorod? ? kit? asmen?, ?moni? ar organizacij? interneto tinklalapius. Atkreipiame d?mes?, kad Duomen? valdytojas n?ra atsakingas u toki? interneto tinklalapi? turin? ar j? naudojamus privatumo utikrinimo principus. Tad jei paspaud? nuorod? i Duomen? valdytojo interneto svetain?s pateksite ? kitus tinklalapius, tur?tum?te atskirai pasidom?ti j? Privatumo politika.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei d?l ioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums ikilt? klausim?, maloniai praome kreiptis bet kuriuo jums patogiu b?du:

 • Patu: Suba?iaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 • Telefonu: 852788271
 • El. patu: info@nepriklausomaapskaita.lt

Atnaujinta 2019-06-13